Razpisi

Razpis za delovno mesto direktor Skupnosti zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije na spletni strani Skupnosti zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije

 

»Na podlagi 41. člena Statuta Skupnosti zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije, Svet Skupnosti zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije razpisuje delovno mesto

direktorja/direktorice
Skupnosti zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije

Poleg pogojev, predpisanih z zakonom, mora kandidat/tka izpolnjevati še naslednje pogoje:

  • da ima univerzitetno strokovno izobrazbo pravne ali ekonomske smeri
  • da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega 3 leta na vodstvenih delovnih mestih
  • da je državljan RS
  • da obvlada slovenski jezik
  • da predloži program dela oz. razvoja in opredeli svojo vlogo pri realizaciji le-tega
  • da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Prijava mora vsebovati tudi kratek življenjepis z navedbo drugih znanj in veščin, ki jih ima kandidat pridobljene in vsa ostala dokazila, ki so navedena v pogojih razpisa. Formalno nepopolne in nepravočasne prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.

Mandatna doba traja 4 leta.

Rok za prijavo z izkazanimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev je 8 dni po objavi. Kot pravočasne se bodo štele vloge, ki bodo prispele do torka, 8. 6. 2021 oz. bodo poslane po pošti priporočeno z žigom najkasneje z datumom 8. 6. 2021 na naslov: Skupnost zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije, Gregorčičeva ulica 3, 3000 Celje. Na ovojnici naj kandidati navedejo, za katero razpisano delovno mesto se prijavljajo s pripisom »Ne odpiraj – za razpisno komisijo«. Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o izbiri v zakonitem roku.

Svet                                                         
Skupnosti zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije«

SZOZD

Skupnost zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije
Gregorčičeva ulica 6,
3000 Celje

Direktorica: v.d. direktor mag. Alenka Obrul

TAJNIŠTVO
tel.: 03 543 46 11
fax: 03 543 46 14
e-pošta: tajnistvo@szozd.si

Delovni čas:
Ponedeljek – petek od 7.00 do 15.00

Uradne ure:
Ponedeljek in sreda od 11.00 do 13.00
Petek od 8.00 do 10.00

Izjava o dostopnosti

Skoči do osrednje vsebine